Exhibition

Online

Loft and Collectors' Gallery

August 11, 2023

Sultada: round or a bout of cockfighting
 
Ang “SULTADA” ay tumatalakay sa pangunahing idea ng “Tagapawis”, tagakayod o mga breadwinner bilang mga panabong sa buhay ng karaniwang pamilya sa paraan ng presentasyong tila isang Pabula o Fable. Ipinapakita ng eksibisyon ang bawat Sultadang hinaharap nila upang maitawid ang araw-araw ng pakikipambuno sa ating lipunang ginagalawan.
 
Sa “Kumpas sa Kristo” may tatlong halimbawa ng mga pangunahing personalidad ang iniharap at nasa atin kung paano tayo tataya sa mga ito. Ang pagtaya sa Tagapawis, sa May-bahay, o sa Kapangyarihan.
 
Sa mga isyung pambayan kung saan labis na naiipit ang nakararami, nasusubok rin ang katatagan ng ating mga tagapawis.
 
Tinatalakay ng “Mga Binhing Walang Pag-aari” ang uring magsasaka, ang hinaharap nilang problema at ang kanilang resolusyon.
 
Ang “Dehadong Dagat” ay may naratibo ng kilalang isyung pandagat at teritoryo (West Philippine Sea conflict) at ang suliraning hinaharap ng mga maliliit na mangingisda sa lugar na iyon.
Ikinikwento ng “Ang Sentensya sa Nalipasan” ang isang isyung pangkabuhayan kung saan ang edad at edukasyon ay hadlang upang maghanap-buhay. Ang paglipas ng panahon at kakulangan ng requirements ay paglipas rin ng oportunidad sa ilan.
 
Ang “Taya” ay tumatalakay sa mga bagong usbong na nagpupusta ng kanilang kabataan upang isuot ang pagiging tagakayod at makipagsapalaran.
 
“Ang mga Sunoy/ Tawag mula Saan” installation ay nagsasalaysay ng napakaraming dahilan ng paglipad bilang isang metaphor.
 
“Ang mga Sunoy ng Habagat” isinasalaysay nito ang karaniwang paniniwala natin sa ating katatagan sa napakarami at nakakalunod na hamon ng araw-araw at ang pag-adapt natin sa mga suliraning ito.
 
“Ang Hamon ng Gradas” ay isang simbolikong pagsasalarawan ko sa isang tagpong pinagmulan ng lahat ng idea ng “SULTADA”.
 
-Mark Laza
 
The theme of the show revolves around the concept of the higher being, alter ego, and true self, creating a multilayered approach towards understanding human psychology. The exhibition is an embodiment of the artist’s exploration of the inner realm, resulting in an immersive and thought-provoking experience for viewers.
 
The higher being component is represented through the artist’s vision of human beings as a celestial creatures, overcoming the limitations of the physical realm to reach a higher plane of existence. This aspect delves into the spiritual aspect of the human mind, presenting an alternate perspective on the human experience and its relation to a higher power.
 
The alter ego element presents the concept of the hidden self, the part of the human psyche that is often masked by societal norms and expectations. The artist explores this aspect using surrealism, presenting the viewer with a distorted version of reality that challenges their perception of what is real and what is not.
 
The true self component of the show is the most intimate, presenting the viewer with a glimpse into the artist’s own psyche. The artwork in this segment is deeply personal, representing the unfiltered and raw version of the artist’s thoughts and emotions.
 
Overall, the exhibition presents a new world that is entirely rooted in the human psyche. By exploring the different aspects of the human experience, the artist creates an immersive experience that invites the viewer to contemplate their own internal landscape. The show is a testament to the power of art to create a space for introspection and self-discovery.
 

LOCALE 

As a collection of open themes to express various forms of art freely, the collaboration includes a diversity of original artwork and artistic practices. Each artist created a wall-bound work and personalized house sculpture. With that, they’ll be able to highlight what their identity is, and what trajectory they’re going to do. The tendency is that, once the size and a specific theme are provided, there is a possibility that the artist will be limited.

The primary objective is to highlight Bulacan’s young artist community and introduce the younger ones. A way to map the upcoming young artists here in Bulacan and highlight how diverse and evolving it is. The Group of seniors has merged a group to guide a Filipino Young Artist through collaboration and to grow continuous projects with Filipino Young Artists.

“Locale” is a Group Exhibition serving as a diverse collection of originals regarding modern Filipino artists. The Group artist depicted different approaches to convey original art techniques and interpretations to present in the exhibition.

This online exhibition will continue to be updated. Please come back to visit this page in its entirety soon.

360° Virtual Tour

Scroll to Top
White Walls Gallery

We use cookies to enhance your experience on our website. For more information, see our Privacy Policy